10 Powerful Ganesha Mantras To Remove Obstacles & Achieve Success

10 Powerful Ganesha Mantras To Remove Obstacles & Achieve Success 10 Nov 2023 Kritika Vaid

Vakratunda mahakaaya suryakotti samaprabha nirvighnam kuru me deva sarvakaaryeshu sarvadaa

Aum ekadantaya viddhamahe vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat

Om gam ganapataye namaha

Aum gajānanāya namaḥ

Om vighnanashaya namah

Om lambodaraya namah

Om sumukhaya namah

Om gajakarnakaya namah